Årsstämma i Swedish Electromagnet Invest AB (publ) har hållits i dag

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret 2022.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med en suppleant och att omvälja Halvar Jonzon (ordförande), Hasse Johansson, Hans Wikse, Christina Hallin och Henri Peltomäki som ordinarie styrelseledamöter samt om nyval av Jan Palmqvist som ordinarie styrelseledamot och Kenneth Christensen som styrelsesuppleant. Jan Palmqvist valdes till ordinarie styrelseledamot i enlighet med en nominering av en kommitté bestående av vissa större innehavare av Bolagets utestående obligationer 2018/2023 med ISIN SE0011167600 i enlighet med ett representationsavtal ingånget mellan vissa obligationsinnehavare och Procuritas. Ole-Christian Hillestad utsågs till styrelseobservatör i enlighet med samma avtal. För ytterligare information om avtalet, se bolagets pressmeddelande den 13 april 2023.

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Martin Johansson är fortsatt huvudansvarig revisor.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt SEK 800 000, fördelat med SEK 200 000 till vardera av Halvar Jonzon, Christina Hallin, Hasse Johansson och Jan Palmqvist.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, Styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67