Operational disruptions in IT system

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (the “Company” or “SEM”) announces that the group’s IT system is affected by operational disruptions as a result of an incident at our IT provider Tietoevry on 20 January 2024. The operational disruptions have inter alia affected the Company’s EDI-ability to issue dispatch advice, invoices and receive order forecast from […]

Driftstörningar i IT-system

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att koncernens IT-system påverkas av driftstörningar till följd av en incident hos vår IT-leverantör Tietoevry den 20 januari 2024. Driftstörningarna har bland annat påverkat Bolagets möjlighet att via EDI ställa ut leveransmeddelanden, fakturor och ta emot prognoser från kunder. Vi arbetar för att få alla system […]

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) repurchase bonds

In accordance with the updated bond terms for its outstanding bond loan 2018/2023 with ISIN SE0011167600 (the “Bonds”), Swedish Electromagnet Invest AB (publ) has undertaken to repurchase Bonds on the secondary market or in some other way. Bond holders who would like more information or who are interested in repurchasing are kindly asked to contact […]

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) återköper obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) har i enlighet med de uppdaterade obligationsvillkoren för sitt utestående obligationslån 2018/2023 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) åtagit sig att återköpa Obligationer på andrahandsmarknaden eller på något annat sätt. Innehavare av Obligationer som vill ha mer information eller som är intresserade av återköp ombeds vänligen att kontakta vår CFO, Cicilia Ax, […]

Annual general meeting in Swedish Electromagnet Invest AB (publ) has been held today

Adoption of the income statements and the balance sheets and resolutions on dividend and discharge from liability The annual general meeting resolved to adopt the income statement, the balance sheet, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2022 and resolved, in accordance with the proposal from the board of […]

Årsstämma i Swedish Electromagnet Invest AB (publ) har hållits i dag

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt […]

Magnus Hellström utsedd till ny VD i SEM bolagen den 7 augusti 2023

Styrelsen har beslutat att utse Magnus Hellström till ny VD för Swedish Electromagnet Invest AB(publ) med dotterbolag från och med den 7 augusti 2023. Magnus efterträder Christina Hallin som lämnar VD-uppdraget på egen begäran. Christina Hallin planeras bli omvald till bolagens styrelser även efter årets bolagsstämma som infaller den 26 maj. Magnus Hellström är född […]

Magnus Hellström appointed new CEO of SEM companies on August 7, 2023

The Board of Directors has decided to appoint Magnus Hellström as the new CEO of Swedish Electromagnet Invest AB (publ) and its subsidiaries 7 August 2023. Magnus succeeds Christina Hallin, who leaves the CEO position at her own request. Christina Hallin is planned to be re-elected to the companies’ boards of directors even after this […]

SEM announces record date and payment date of the amendment fee for the written procedure under its outstanding bond loan

As announced by Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (the “Company” or “SEM”) on 26 April 2023 in a press release (the “Press Release”), the written procedure (the “Written Procedure”) initiated on 13 April 2023 under the Company’s outstanding bond loan with ISIN SE0011167600 (the “Bonds”) was successfully concluded whereby, among other things, the maturity of […]

SEM meddelar avstämningsdag och betalningsdag för ändringsavgiften för det skriftliga förfarandet under sitt utestående obligationslån

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelade den 26 april 2023genom ett pressmeddelande (”Pressmeddelandet”) att det skriftliga förfarandet (det ”SkriftligaFörfarandet”) som initierades den 13 april 2023 under Bolagets utestående obligationslån medISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) framgångsrikt avslutades varmed, bland annat, löptidenför Obligationerna förlängdes till juni 2026. SEM har i det Skriftliga Förfarandet åtagit sig att […]