SEM meddelar avstämningsdag och betalningsdag för ändringsavgiften för det skriftliga förfarandet under sitt utestående obligationslån

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelade den 26 april 2023
genom ett pressmeddelande (”Pressmeddelandet”) att det skriftliga förfarandet (det ”Skriftliga
Förfarandet
”) som initierades den 13 april 2023 under Bolagets utestående obligationslån med
ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) framgångsrikt avslutades varmed, bland annat, löptiden
för Obligationerna förlängdes till juni 2026.

SEM har i det Skriftliga Förfarandet åtagit sig att betala en ändringsavgift på en (1,00) procent av
det nominella beloppet av Obligationerna per avstämningsdagen för betalningen (som
sammanlagt uppgår till 3 360 000 kronor) (”Ändringsavgiften”) till innehavare av
Obligationerna inom 20 bankdagar från 26 april 2023.

I enlighet med Pressmeddelandet meddelar SEM härmed att Ändringsavgiften kommer att betalas
till innehavarna av Obligationerna genom Euroclear Sweden den 24 maj 2023. Betalningen
kommer ske på pro rata-basis till de innehavare av Obligationer som är registrerade såsom
innehavare på avstämningsdagen den 16 maj 2023. Betalningen kommer ske till alla innehavare
av Obligationer oavsett om sådan innehavare har deltagit i det Skriftliga Förfarandet eller röstat
för eller emot förslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, Styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, VD
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
28 april 2023 kl. 16:00 CEST.