SEM kommer initiera ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden för sina Obligationer

SEM kommer initiera ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden för sina Obligationer. SEM är redan i diskussioner med en Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommitté för att erhålla en långsiktig lösning för sin finansiering. Även vissa preliminära siffror för Q3 2022 offentliggörs.

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att Bolaget har inlett förhandlingar med vissa större innehavare av Bolagets utestående obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) (som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) (”Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommittén”) för att erhålla en långsiktig lösning för sin finansiering. För att ge tid att slutföra förhandlingarna med Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommittén, kommer SEM på eller omkring den 14 november 2022 initiera ett skriftligt förfarande under Obligationerna med en begäran om en förlängning av löptiden för Obligationerna med två månader (det ”Skriftliga Förfarandet”). Om förlängningen godkänns i det Skriftliga Förfarandet kommer löptiden för Obligationerna att förlängas till 10 februari 2023. Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommittén har ingått röstningsåtaganden för att rösta för förlängningsbegäran i det Skriftliga Förfarandet.

Vi bedriver förhandlingar för att få hållbara och långsiktiga finansieringsvillkor på plats. Sådan diskussion och dialog genomförs på ett produktivt sätt. SEM:s verksamhet utvecklas väl med god efterfrågan, inte minst från Nordamerika där marknaden för gasdrivna tunga fordon är fortsatt stark. Vi har också förhoppningar att efterfrågan i Kina förbättras under 2023 efter en lång tid av Covidrestriktioner. Det är också glädjande att ledande lastbilstillverkare förutspår en fortsatt god marknad för tunga fordon under 2023 i deras Q3-rapporter”, säger Christina Hallin, vd, SEM.

I samband med publiceringen av avsikten att inleda det Skriftliga Förfarandet offentliggör Bolaget även viss preliminär finansiell information för Q3 2022. För den tolvmånadersperiod som slutar 30 september 2022 uppgick nettoförsäljningen till 385,2 miljoner kronor och EBITDA uppgick till 87,5 miljoner kronor. Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets räntebärande bruttoskuld[1] till 380,4 miljoner kronor, likvida medel[2] uppgick till 29,6 miljoner kronor och räntebärande nettoskuld[3] uppgick till 350,8 miljoner kronor. I enlighet med beräkningsprinciperna i villkoren för Obligationerna (inklusive finansiell leasing före IFRS) uppgick EBITDA för den tolvmånadersperiod som slutar 30 september 2022 till 79,7 miljoner kronor och den räntebärande nettoskulden uppgick till 326,4 miljoner kronor. Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Slutligt utfall för ovan siffror avseende tredje kvartalet 2022 kan komma att skilja sig från den preliminära finansiella informationen som nu tillhandahållits. Bolagets översiktligt granskade Q3-rapport för 2022 kommer att offentliggöras 30 november 2022.

Bolaget har anlitat Pareto Securities som rådgivare med anledning av det Skriftliga Förfarandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare till SEM.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 19:45 CET.


[1] Inklusive långfristiga (28,0 miljoner kronor) och kortfristiga (14,1 miljoner kronor) leasingskulder, obligationslån om 335,9 miljoner kronor och utnyttjad kreditfacilitet om 2,4 miljoner kronor.

[2] Inklusive en negativ kontantjustering om 2,3 miljoner kronor avseende kontanter överförda till ett separat konto för överföring till en tredje part.

[3] Nettoskuld beräknas genom att minska bruttoskuld med likvida medel.