SEM initierar ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden för sina obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att Bolaget idag har
initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under sitt utestående obligationslån
2018/2023 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) i syfte att begära innehavarnas
godkännande att förlänga löptiden för Obligationerna med två månader. Såsom meddelats av
SEM i ett pressmeddelande daterat 11 november 2022 har SEM förhandlat en långsiktig lösning
för sin finansiering med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent
av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) (”Innehavarna”).
Förhandlingarna med Innehavarna är fortfarande pågående och parterna har gjort ytterligare
framsteg. I syfte att komma i mål med förhandlingarna begär SEM en ytterligare förlängning av
löptiden för Obligationerna med två månader.
SEM har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent
under Obligationerna, ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive
röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i
Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 14 februari 2023. Meddelandet om Skriftligt
Förfarande är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid
utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet
är den 20 februari 2023 och sista dag för röstning är den 27 februari 2023.
För frågor kring förslaget i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Pareto Securities AB, i
egenskap av rådgivare till Bolaget med anledning av det Skriftliga Förfarandet: Att. Jonas
Hellberg, +46 8 402 5110, epost: Jonas.Hellberg@paretosec.com.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på
voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67
Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl. 17:30 CET’För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67
Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl. 17:30 CET