SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 15 februari 2023 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet inklusive de föreslagna ändringarna är tillgängligt på Bolagets hemsida.

SEM meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats och att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att 99,38 procent av justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för de föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet.

Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag och avspeglar de godkända förslagen (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget kommer under förlängning av löptiden om två månader att slutföra förhandlingar med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) såsom meddelats av SEM i ett pressmeddelande daterat 15 februari 2023.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.


För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 kl. 16:30 CET.