SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån samt meddelar avsikt att återköpa obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 13 april 2023 ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2018/2023 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet inleddes i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för att bland annat förlänga Obligationernas löptid till juni 2026 och för att göra vissa andra ändringar i villkoren för Obligationerna så som närmare beskrivits i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets hemsida.

SEM meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats och att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att cirka 90 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för de föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet. Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag och avspeglar de godkända förslagen (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.
I enlighet med det Skriftliga Förfarandet kommer en ändringsavgift på en (1,00) procent av det nominella beloppet av Obligationerna (som sammanlagt uppgår till 3 360 000 kronor) att betalas till obligationsinnehavarna inom 20 bankdagar från ikraftträdandet av de Ändrade Villkoren. Ytterligare information om betalningsdatum och avstämningsdag för ändringsavgiften kommer att meddelas av SEM i ett pressmeddelande i enlighet med bestämmelserna i det Skriftliga Förfarandet.

I enlighet med de Ändrade Villkoren ska SEM tillse att ett kapitaltillskott om minst 20 miljoner kronor tillskjuts Bolaget inom 20 bankdagar från ikraftträdandet av de Ändrade Villkoren och att 16,64 miljoner kronor av kapitaltillskottet i första hand ska användas till återköp av Obligationer (”Återköpsbeloppet”) under eller till par på andrahandsmarknaden eller på något annat sätt (”Återköp”). SEM meddelar härmed att Bolaget i enlighet med åtagandet avser att genomföra Återköp till ett belopp motsvarande minst Återköpsbeloppet förbehållet rådande marknadsförhållanden. Innehavare av Obligationer som vill ha mer information eller som är intresserade av Återköp ombeds vänligen att kontakta Pareto Securities AB på följande e-postadress eller telefonnummer:
Pareto Securities AB
Caroline M. Nytvedt
caroline.nytvedt@paretosec.com
+47 99 77 75 19

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Nordic Trustee & Agency AB (publ) på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, Styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, VD
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 17:15 CEST.